Hai địa phương đầu tiên công bố điểm chuẩn vào lớp 10789BET-